Algemene voorwaarden van Reflexy bvba

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Reflexy bvba. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

Artikel 2. Getekende offerte

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra Reflexy bvba de door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel uitmaakt van de door Reflexy bvba opgestelde offerte, per fax, brief of elektronisch getekend pdf document in zijn bezit kreeg.

Artikel 3. Tarieven

Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen, en dit volgens het gangbare tarief. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Reflexy bvba gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk verwittigd en dit één maand voor de invoering van de prijswijziging. Zulke prijsverhoging geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Overdracht van intellectuele rechten

Reflexy bvba behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten, database, documenten, website, berekeningen, consulting verslagen enz tot de factuur volledig door de opdrachtgever werd betaald. Op dat moment draagt Reflexy bvba de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

Artikel 5. Wederzijdse vertrouwelijkheid

Reflexy bvba verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen. Reflexy bvba neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.  De opdrachtgever zal zonder toestemming van Reflexy bvba aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Reflexy bvba, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 6. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten, documenten, gegevens en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Reflexy bvba van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

De aansprakelijkheid van Reflexy bvba beperkt zich tot haar opdracht binnen het contractuele kader dat de taken van Reflexy bvba voor de desbetreffende activiteit omschrijft. De aansprakelijkheid van betrokkene kan nooit verder reiken dan de waarde van het onderdeel dat ter discussie wordt gesteld. Reflexy bvba behoudt zich het recht voor om de identiteit van de opdrachtgever kenbaar te maken wanneer daarom verzocht wordt. In geval van betwisting zullen de documenten die in redelijke veiligheidsomstandigheden in de computersystemen van elke partij bewaard worden, toegelaten worden als bewijs van communicatie alsmede contracten en betalingen die zich tussen beide partijen hebben voorgedaan.

Artikel 8. Overmacht

Ingeval van overmacht zal Reflexy bvba geen bewijs moeten leveren van het onvoorzienbaar of onvermijdelijk karakter van bedoelde omstandigheden. De omstandigheden van overmacht stellen Reflexy bvba vrij van elke aansprakelijkheid. Het volgende wordt ondermeer als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Reflexy bvba, bij een van zijn leveranciers of een van zijn medewerkers.

Artikel 9. Facturering

Facturen worden opgesteld op het einde van de opdracht, tenzij anders overeengekomen. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Reflexy bvba het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Reflexy bvba heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap.  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden geen wissels aanvaard.  De opdrachtgever blijft in alle gevallen mede verantwoordelijk voor de betaling van de opdrachten, ook indien Reflexy bvba aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden

Artikel 10. Klachten binnen 8 dagen

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, als de leverancier niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Artikel 11. Betaling binnen 15 dagen

Tenzij anders afgesproken in de dienstenverleningsovereenkomst, moeten alle facturen uiterlijk 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, worden betaald.

Artikel 12. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 150. Bovendien worden verwijlinteresten van 5% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 13. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan Reflexy bvba de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 14. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Reflexy bvba het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Daaronder begrepen: de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 15. Rechtbank van Leuven

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

1 maart 2011